ZNALECKÁ ČINNOSŤ

Ponúkam Vám služby v oblasti vyhotovenia znaleckých posudkov a odborných vyjadrení v odbore doprava cestná a odvetviach:Simulácia DN

 • Nehody v cestnej doprave – vykonanie technickej analýzy priebehu nehodového deja a stanovenie technickej príčiny dopravnej nehody pre štátne orgány, fyzické aj právnické osoby,
 • Odhad hodnoty cestných vozidiel – oceňovanie cestných vozidiel (osobných nákladných, špeciálnych…) pre štátne orgány, fyzické aj právnické osoby,
 • Technický stav cestných vozidiel – posúdenie technického stavu konkrétnych vozidiel pre rôzne účely (súdne konania, spory s poisťovňami a pod.) pre štátne orgány, fyzické aj právnické osoby

Znaleckú činnosť vykonávam podľa platných právnych predpisov a to:

Výkon znaleckej činnosti v zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení vykonáva znalec zapísaný v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR  Ing. Štefan Žák zapísaný do zoznamu znalcov dňa 7.2.2006 pod č. 914 000. Záznam z aktuálneho zoznamu znalcov vedeného Ministerstvom nájdete kliknutím na tento link.

Odbor znaleckej činnosti:           

030000 – Doprava cestná

Odvetvie znaleckej činnosti:      

030100 – Technický stav cestných vozidiel     – pre bližšie informácie klikni tu
030301 – Nehody v cestnej doprave               – pre bližšie informácie klikni tu
030402 – Odhad hodnoty cestných vozidiel   – pre bližšie informácie klikni tu

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti má znalec uzatvorenú s poisťovňou Generali a. s.

Cenník znaleckých úkonov pre štátne orgány:

Vyhláška MS SR č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu ustanovuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za znaleckú činnosť vykonávanú znalcom na základe zmluvy alebo ustanovenia súdom alebo iným orgánom verejnej moci (polícia, prokuratúra, súdy…).

 • Tarifná odmena:
 • pre štátne orgány sa tarifná odmena za znalecký úkon v odbore doprava cestná účtuje ako hodinová odmena. Hodinová odmena za jednu aj začatú hodinu výkonu znaleckej činnosti je 13,28 eura. V odmene sú zahrnuté aj náklady spojené s povinným poistením znalca, výdavky spojené so vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti, výdavky spojené s obstaraním potrebného materiálneho zabezpečenia na výkon činnosti, náklady za prípravné práce, administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s vykonaním činnosti.
 • okrem hodinovej odmeny znalcovi patrí aj paušálna odmena za podanie vyžiadaného písomného stanoviska o stave rozpracovania znaleckého úkonu 6,64 eura, prevzatie a prvotné oboznámenie so spisom 19,92 eura, prešetrovanie pri vykonaní znaleckého úkonu 6,64 eura.
 • ak zadávateľ vyžaduje vykonanie znaleckého úkonu bezodkladne, tarifná odmena sa zvýši maximálne o 50 %. Tarifná odmena za mimoriadne náročný znalecký úkon sa zvýši maximálne o 30 %.
 • Paušálne výdavky:
 • každé písomné vyhotovenie (alebo aj v elektronickej forme) znaleckého úkonu 2,66 eura
 • vyhotovenie jedného čiernobieleho listu písomne podaného znaleckého úkonu 0,10 eura za formát A4 a 0,20 eura za formát A3
 • vyhotovenie farebného listu s grafickým obsahom písomne podaného znaleckého úkonu vo výške 0,83 eura za formát A4 a 1,66 eura za formát A3
 • vyhotovenie jednej fotografie vo výške 0,66 eura, vyhotovenie zvukového záznamu vo výške 0,07 eura za každú jednu sekundu zvukového záznamu, vyhotovenie obrazového záznamu vo výške 0,13 eura za každú jednu sekundu obrazového záznamu.
 • znalec môže použiť osobné motorové vozidlo len so súhlasom súdu alebo iného orgánu verejnej moci. V prípade neudelenia súhlasu má znalec nárok na náhradu cestovných výdavkov vo výške určenej pre hromadnú dopravu.

Cenník znaleckých úkonov pre fyzické a právnické osoby:

 • pre fyzické a právnické osoby sa odmena za znalecký úkon v odbore doprava cestná účtuje ako zmluvná odmena, ktorá sa dohodne medzi zadávateľom a znalcom.
 • cena za znalecký úkon pre fyzické a právnické osoby sa líši podľa typu znaleckého úkonu a množstva práce potrebnej pre jeho spracovanie, nie je preto možné zverejniť všeobecný cenník znaleckých úkonov, ktoré vykonávam pre fyzické a právnické osoby

Potrebujete oceniť vozidlo alebo spracovať znalecký posudok vo vyššie uvedených odvetviach? Kontaktujte ma mailom alebo telefonicky (0905 250 925).

Adresa:                                                                                                      

Ing. Štefan Žák                                                                 Web: www.vdoprave.sk
Budovateľská 2662/46                                                      Mail: posudky@vdoprave.sk
058 01 Poprad                                                                  Mobil
: +421 905 250 925
Slovensko

Výpis
 zo zoznamu znalcov. Znalec zapísaný v zozname pod č. 914 000.

Fakturačné údaje (znalec nie je platcom DPH):

Ing. Štefan Žák
Budovateľská 2662/46
058 01 Poprad

DIČ: 104 0047 481
Bankové spojenie: TATRABANKA, pobočka Poprad, č. účtu (IBAN): SK 04 1100 0000 0029 3311 6696


Kde nás nájdete (www.openstreetmap.org; www.google.sk/maps):

                                                          
Zobraziť väčšiu mapu