O NÁS

Základné činnosti firmy AUTOMOTION s.r.o., sa dotýkajú spracovania projektov, predovšetkým dopravných stavieb, počínajúc spracovaním rôznych prieskumov, všetkých stupňov plánovacej, prípravnej a projektovej dokumentácie a končiac výkonom niektorých stavebných prác. Okrem toho sa zaoberáme aj znaleckou a inžinierskou činnosťou. Obsah jednotlivých činností je podrobnejšie popísaný na samostatných stránkach.

Projekčná činnosť:

 • vypracovanie dopravných štúdií, vrátane dopravno-inžinierskych prepočtov a návrhov dopravného riešenia, dopravno – inžinierske prieskumy
 • vypracovanie projektovej dokumentácie dopravných stavieb pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie s využitím programového vybavenia AutoCAD CIVIL 3D,
 • vypracovanie dokumentácie na ponuku a na realizáciu stavby,
 • vypracovanie projektovej dokumentácie nových spevnených plôch, parkovísk, úprav, rozšírenia a rekonštrukcie jestvujúcich spevnených plôch a parkovísk
 • pasporty miestnych komunikácií
 • simulácie prejazdu vozidiel križovatkami a zníženými prechodovými profilmi s posúdením návrhu dopravného riešenia a s ohľadom na možnosť prejazdu konkrétnych typov vozidiel s využitím počítačovej 3D simulácie
 • geodetické a kartografické práce,

Znalecká činnosť:

 • vypracovanie znaleckých posudkov a odborných vyjadrení v odbore doprava cestná, odvetvie nehody v cestnej doprave, odhad hodnoty cestných vozidiel, posudzovanie technického stavu vozidiel

Inžinierska činnosť:

 • inžinierska činnosť po získanie právoplatných územných a iných rozhodnutí a stavebných povolení až po vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • zúradovanie projektovej dokumentácie trvalého a prenosného dopravného značenia s orgánmi štátnej správy až po získanie rozhodnutia o určení dopravného značenia a povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, prípadne povolenia na uzávierku pozemnej komunikácie

Dopravné značenie:

 • projekty trvalého a prenosného dopravného značenia
 • návrh zmien organizácie dopravy a s tým súvisiacich zmien trvalého dopravného značenia na štátnych cestách a miestnych a účelových komunikáciách
 • návrh dopravno – inžinierskych opatrení na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, návrhy na odstránenie kolíznych bodov na pozemných komunikáciách, posudzovanie rozhľadových pomerov
 • vyznačenie vyhradených parkovísk a spoplatnených parkovísk v zmysle cestného zákona
 • návrh zmien organizácie vnútroareálovej dopravy v uzavretých areáloch
 • vypracovanie projektovej dokumentácie prenosného dopravného značenia v súvislosti s výkonom stavebných prác na cestách a v ochrannom pásme ciest
 • návrhy organizácie dopravy a uzávierok štátnych ciest a miestnych komunikácií v súvislosti s organizovaním kultúrno – spoločenských a športových akcií

Ostatné činnosti:

 • posúdenie stavebno – technického stavu inžinierskych a dopravných stavieb, diagnostika porúch, návrh a projekt opráv, prípadne rekonštrukcií s vyhotovením kalkulácie nákladov stavebných a sanačných prác
 • vypracovanie rozpočtov stavebných prác s využitím programového vybavenia CENKROS PLUS
 • osadzovanie zvislého dopravného značenia a vyznačenie vodorovného dopravného značenia na pozemných komunikáciách
 • montáž a dodávka zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení
 • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti dopravných stavieb
 • školiaca a prednášková činnosť, aktivity si môžete pozrieť tu