Pomôcky, aktivity

Pomôcky:

Podzemné vedenia – umiestňovanie v cestnom telese a PCP podľa cestného zákona

Podzemné vedenia – SÚBEH – KRÍŽENIE

Krytie inžinierskych sietí

Prehľad veľkosti ochranných pásiem

NN vzdušné vedenie – predpísané vzdialenosti

Elektrické káblové vedenia – požiadavky VSD:

  • Dňa 9.12.2015 sa na základe pozvania Regionálneho vzdelávacieho centra konalo školenie v zasadačke MsÚ v Poprade na tému „Dopravné problémy a ich riešenie v podmienkach obcí / miest (Cestný zákon, Zákon o cestnej premávke a s tým súvisiace právne predpisy)“. Na školení sme vystúpili s prezentáciou „Legislatíva v oblasti pozemných komunikácií“, ktorú si môžete pozrieť tu.