DOPRAVNÉ NEHODY

Ponúkam služby štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám v oblasti vyhotovenia nezávislých znaleckých posudkov a odborných vyjadrení v odvetví č. 030301 – Nehody v cestnej doprave:

  • znalec zapísaný v tomto odvetví vykonáva technickú analýzu nehodového deja, určuje príčinu dopravnej nehody z technického hľadiska, zaoberá sa možnosťami odvrátenia dopravnej nehody. Posudzuje vznik a príčiny nehôd cestných vozidiel aj  mimo cestných   komunikácií.
  • technická analýza sa vykonáva na základe obsahu spisového materiálu, hlavne zadokumentovaných stôp uvedených v zázname dopravnej nehody a zápisnici o obhliadke miesta dopravnej nehody, fotodokumentácie, iných znaleckých posudkov a odborných vyjadrení a výpovedí jednotlivých účastníkov a svedkov dopravnej nehody.
  • analýza  nehodového deja  je  spracovaná  ak je to potrebné pomocou   výpočtovo – simulačného programu Virtual Crash s prihliadnutím na výsledky najnovších poznatkov vedy a techniky. Program umožňuje vypracovať tzv. doprednú analýzu nehodového deja a je možné simulovať ľubovoľné jazdné manévre vozidla (napr. brzdenie, rozbeh, prejazd zákrutou, rotáciu vozidla atď.) ako aj simulovať zrážku s chodcom na základe korektného zadania vstupných parametrov do simulačného procesu. Program využíva trojdimenzionálny matematický model vozidiel a chodcov a vstupné údaje výpočtu sa menia a zadávajú tak, aby vypočítaná konečná poloha a vypočítaná trajektória pohybu počas nehodového deja čo najviac zodpovedala skutočnej konečnej polohe a skutočnej trajektórii pohybu vozidiel a chodcov pri dopravnej nehode a výsledky analýzy zodpovedali stopám zadokumentovaným na mieste dopravnej nehody. Zohľadňuje sa zároveň vzájomné silové pôsobenie vozidiel (interakcia) a fyzikálne vlastnosti vozidiel prípadne chodcov ak boli účastníkmi dopravnej nehody.
  • obsahom znaleckého posudku môže byť okrem stanovenia technickej príčiny dopravnej nehody aj posúdenie prijateľnosti výpovede niektorého z účastníkov alebo svedkov z technického hľadiska
  • technickú príčinu dopravnej nehody vzhľadom na jej definíciu nie je niekedy možné stanoviť jednoznačne. V takom prípade znalec vypracuje analýzu priebehu nehodového deja, kde v závere uvedie že technickou príčinou mohlo byť viacero faktorov, ktoré nastali v priebehu nehodového deja.

Potrebujete spracovať nezávislý znalecký posudok z odvetvia nehody v cestnej doprave? Kontaktujte ma mailom alebo telefonicky (0905 250 925).

Adresa:                                                                                                      

Ing. Štefan Žák                                                                 Web: www.vdoprave.sk
Budovateľská 2662/46                                                      Mail: posudky@vdoprave.sk
058 01 Poprad                                                                  Mobil
: +421 905 250 925
Slovensko

Výpis
 zo zoznamu znalcov. Znalec zapísaný v zozname pod č. 914 000.
Vytlačte si kontaktné a fakturačné údaje.


Fakturačné údaje (znalec nie je platcom DPH):

Ing. Štefan Žák
Budovateľská 2662/46
058 01 Poprad

DIČ: 104 0047 481
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Poprad, č. účtu (IBAN): SK 2375 0000 0000 4004 0700 04


Kde nás nájdete (www.openstreetmap.org; www.google.sk/maps):

                                                          
Zobraziť väčšiu mapu