OCEŇOVANIE VOZIDIEL

Odvetvie č. 030402 – Odhad hodnoty cestných vozidiel, stanovenie výšky škody

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody na cestných vozidlách, ich dielcoch a skupinách podľa postupov uvedených v prílohe č. 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. Najčastejšie prípady pri stanovení  všeobecnej hodnoty vozidiel pre právnické a fyzické osoby:

 • kúpa a predaj autoparku podniku, spoločnosti
 • nepeňažný vklad do spoločnosti
 • dedičské konanie, rozvodové konanie
 • ohodnotenie vozového parku pri fúziách, rozdelení a likvidácii spoločnosti
 • ohodnotenie pre bankové účely, napr. pôžička, zábezpeka
 • ohodnotenie pre leasingové spoločnosti, napr. spätný leasing, leasing ojazdeného vozidla
 • kúpa a predaj vozidla
 • likvidácia spoločností
 • ohodnocovanie vozidiel pre účely exekučného konania
 • ohodnotenie vozidla pre účely posudzovania dávok v hmotnej núdzi v zmysle zákona  599/2003 Z.z.

Pre štátne orgány, právnické a fyzické osoby ponúkam nasledovné služby:

 • stanovenie všeobecnej hodnoty cestných vozidiel v zmysle vyhlášky č. 492/2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
 • zhodnotenie korešpondencie poškodenia vozidla s uvádzaných priebehom nehodového deja
 • posúdenie priebehu nehodového deja na základe zadokumentovaných skutočností a výpovedí účastníkov za účelom technického zhodnotenia možnosti vzniku konkrétneho poškodenia vozidla  a vylúčenia poisťovacieho podvodu. Pritom sa využíva 3D simulácia priebehu nehodového deja s využitím najnovších poznatkov v zmysle popisu účastníka dopravnej nehody a na základe simulácie sa následne pristúpi k zhodnotenie, či pri konkrétnom priebehu mohlo prísť a v akom rozsahu prišlo k poškodeniu technických skupín vozidla
 • stanovenie nákladov na opravu vozidla, obhliadka vozidla, stanovenie skutočnej výšky škody na vozidle a jej posúdenie vzhľadom na vyčíslenie poisťovňou pri uplatňovaní škody z povinného zmluvného poistenia vozidiel.

Komentár: Pri stanovení výšky škody poisťovne vychádzajú zo zákona 40/1964 (Občiansky zákonník), kde sa podľa § 443 pri určení výšky škody na veci vychádza z ceny v čase poškodenia. Iný paragraf uvádza, že uhrádza sa skutočná škoda a to čo poškodenému ušlo (§ 442), zároveň zákon uvádza, že škoda sa uhrádza v peniazoch, ak však o to poškodený požiada a je to účelné, uhrádza sa škoda uvedením do pôvodného stavu. Výpočet skutočnej výšky škody by teda mal zahŕňať náklady na opravu poškodeného vozidla s prihliadnutím na to, či sa vozidlo pri oprave zhodnotilo (pri starších vozidlách) resp. sa znehodnotilo (pri novších vozidlách). Výpočet skutočnej výšky škody vyjadrenej v peniazoch vzhľadom k vyššie uvedenému sa teda často výrazne líši od výšky plnenia poisťovne, ktorá pre výpočet používa svoj vlastný interný software a ktorý pri výpočte okrem iného zohľadňuje aj amortizáciu vozidla.

Potrebujete oceniť vozidlo alebo stanoviť výšku škody znaleckým posudkom v zmysle vyššie uvedeného? Kontaktujte ma mailom alebo telefonicky (0905 250 925).

Adresa:                                                                                                      

Ing. Štefan Žák                                                                 Web: www.vdoprave.sk
Budovateľská 2662/46                                                      Mail: posudky@vdoprave.sk
058 01 Poprad                                                                  Mobil
: +421 905 250 925
Slovensko

Výpis
 zo zoznamu znalcov. Znalec zapísaný v zozname pod č. 914 000.
Vytlačte si kontaktné a fakturačné údaje.


Fakturačné údaje (znalec nie je platcom DPH):

Ing. Štefan Žák
Budovateľská 2662/46
058 01 Poprad

DIČ: 104 0047 481
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Poprad, č. účtu (IBAN): SK 2375 0000 0000 4004 0700 04


Kde nás nájdete (www.openstreetmap.org; www.google.sk/maps):

                                                          
Zobraziť väčšiu mapu